รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางสาวรพีพรรณ จักร์สาน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Rapeepan.cake@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ภูมิศาสตร์สร้างชาติ : ประวัติศาสตร์รายวิชาภูมิศาสตร์ในระบบการศึกษาไทย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 พลวัตของข้อสอบสังคมศึกษาระดับชาติ ในระบบการศึกษาไทย 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ภูมิศาสตร์สร้างชาติ : ประวัติศาสตร์รายวิชาภูมิศาสตร์ในระบบการศึกษาไทย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 พลวัตของข้อสอบสังคมศึกษาระดับชาติ ในระบบการศึกษาไทย 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 สัมฤทธิผลในการนำนโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน