รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ tawarit@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2566 นักวิจัยร่วม
2 การจัดป่าชุมชนเพื่อความยั่งยืนโดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมสาธารณะและจารีตประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ 2566 นักวิจัยร่วม
3 โครงการย่อยที่ 1 : การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพชุมชนการผลิตเครื่องดนตรีขิมตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๗ : การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2560 นักวิจัยร่วม
5 ประสิทธิผลของการส่งเสริมอาชีพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
6 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพในภาคราชการไทย 0 หัวหน้า
2 ระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพในภาคราชการไทย 0 หัวหน้า
3 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตัน นาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้า
4 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตัน นาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้า
5 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 ประสิทธิผลการส่งเสริมอาชีพของเทศบาลเมืองเขลางค์นครบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 2559 หัวหน้า