รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ supawadi@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 วาทกรรมพระเครื่องในนิตยสารพระเครื่องออนไลน์ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 อุดมการณ์และการต่อสู้ทางอุดมการณ์ในหนังสือสำหรับเด็ก 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 อุดมการณ์สังคมในวรรณกรรมไทยแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 อุดมการณ์ความเป็นหญิงในสำนวนไทย 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 วาทกรรมวัฒนธรรมชุมชนในรายการโทรทัศน์ภัตตาคารบ้านทุ่ง พ.ศ.2558 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 วาทกรรมอุดมการณ์ทุนนิยมในนวนิยายของ โสภี พรรณราย 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 วาทกรรมพระเครื่องในนิตยสารพระเครื่องออนไลน์ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 อุดมการณ์และการต่อสู้ทางอุดมการณ์ในหนังสือสำหรับเด็ก 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 อุดมการณ์สังคมในวรรณกรรมไทยแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 อุดมการณ์ความเป็นหญิงในสำนวนไทย 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 วาทกรรมวัฒนธรรมชุมชนในรายการโทรทัศน์ภัตตาคารบ้านทุ่ง พ.ศ.2558 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 วาทกรรมอุดมการณ์ทุนนิยมในนวนิยายของ โสภี พรรณราย 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 วาทกรรมวัฒนธรรมชุมชนในรายการโทรทัศน์ภัตตาคารบ้านทุ่ง 2559 หัวหน้า
2 วรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2559 หัวหน้า
3 อุดมการณ์ความเป็นหญิงในสำนวนไทย 2559 หัวหน้า
4 อุดมการณ์ความเป็นหญิงในสำนวนไทย 2559 หัวหน้า
5 ภาพแทนของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 ที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2560 หัวหน้า
6 Social Ideology in Thai Literature of Sufficiency Economy Genre.The10th International Conference of HUSOC Network on Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies 2560 หัวหน้า
7 Wanthong: Woman, Spirit and Freedom 2559 หัวหน้า
8 วาทกรรมอุดมการณ์ทุนนิยมในนวนิยายของ โสภี พรรณราย 0 หัวหน้า
9 วาทกรรมความรุนแรงในหนังสือการ์ตูนเรื่อง นเรศวรมหาราช มหากาพย์กู้แผ่นดิน 0 หัวหน้า
10 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเรื่องสุนทรียศาสตร์ตามกรอบทฤษฎีอลังการศาสตร์ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของ ไอ เอ ริชาร์ด และทฤษฎีประพันธศาสตร์ไทยในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมซีไรต์เรื่อง ในเวลา 2563 หัวหน้า
11 กลวิธีการเล่าเรื่องที่ปรากฏในหนังสือกฎแห่งกรรมของ ท.เลียงพิบูลย์. 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 สร้างสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 2560 หัวหน้า