รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.จุติมา เมทนีธร สังกัด คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ j.methaneethorn@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์บนสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และแนวทางการประเมินเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้ปัญหาโลกจริงเป็นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์บนสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โครงงานฐานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และแนวทางการประเมินเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน