รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.วราภรณ์ ภูมลี สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ p.waraporn@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 นวัตกรรมการสร้างสรรค์สีน้ำเพื่ออนุรักษ์คุณค่าศิลปกรรมล้านนาวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาของที่ระลึก สมุดป๊อปอัพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้าย่านเมืองเก่าเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การออกแบบสมุดภาพและแอพลิเคชั่นระบายสีสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ : พีรถม้าพาเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวงและนครลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง 2561 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
5 การออกแบบแผนที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม: วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 ตำนานวัดพระธาตุลำปางหลวงผ่านการเรียนรู้งานศิลปกรรม 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 วัดพระธาตุลำปางหลวง : จิตรกรรมสีน้ำและข้อมูล 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 นวัตกรรมการสร้างสรรค์สีน้ำเพื่ออนุรักษ์คุณค่าศิลปกรรมล้านนาวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 พัฒนาแอปพลิเคชันในการเผยแพร่คุณค่าศิลปกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง 2565 นักวิจัยร่วม
3 โครงการย่อยที่ 2 : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องดนตรีขิมสู่การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ สำหรับนักเรียนในตำบลทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 การรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าเซรามิกลำปางด้วยคุณค่าใหม่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น 2564 นักวิจัยร่วม
5 การพัฒนาของที่ระลึก สมุดป๊อปอัพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้าย่านเมืองเก่าเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 นวัตกรรมทางภาษาและศิลปะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง : ตามรอยเส้นทางรถม้า 2563 นักวิจัยร่วม
7 การพัฒนาสมรรถนะและนวัตกรรมการสื่อสารภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
8 การออกแบบสมุดภาพและแอพลิเคชั่นระบายสีสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ : พีรถม้าพาเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวงและนครลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมทางภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านรถม้าลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
10 การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง 2561 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
11 การออกแบบแผนที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม: วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 ตำนานวัดพระธาตุลำปางหลวงผ่านการเรียนรู้งานศิลปกรรม 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 วัดพระธาตุลำปางหลวง : จิตรกรรมสีน้ำและข้อมูล 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 จิตรกรรมสีน้ำบันทึกประวัติศาสตร์ วัดพระธาตุลำปางหลวง 2560 หัวหน้า
2 การศึกษางานสร้างสรรค์จิตรกรรมบาติกลวดลายล้านนา จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้า
3 จิตรกรรมสีน้ำสถาปัตยกรรมสำคัญย่านเศรษฐกิจรถไฟนครลำปางผ่านแอพพลิเคชั่นเส้นทางรถม้า จ.ลำปาง 0 หัวหน้า
4 ผลงานสร้างสรรค์สีน้ำชุด ถิ่นไทรงาม 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน