รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.สุกัญญา แซ่โก สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการค่ายดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ 2560 ผู้ร่วม
2 โครงการค่ายดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ 2560 ผู้ร่วม
3 tam 2561 ผู้ร่วม
4 tam 2561 ผู้ร่วม
5 777 2561 ผู้ร่วม
6 777 2561 ผู้ร่วม
7 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาฟิสิกส์ 2559 ผู้ร่วม
8 tam 2561 ผู้ร่วม
9 tam 2561 ผู้ร่วม
10 tamma 2561 ผู้ร่วม
11 ss 2561 ผู้ร่วม
12 โครงการ Management Fair ครั้งที่ 8 คณะวิทยาการจัดการ 2558 ผู้ร่วม
13 โครงการบริการวิชาการ อบรมผู้นำเที่ยววัฒนธรรท้องถิ่น 2560 ผู้ร่วม
14 โครงการบริการวิชาการกับบูรณาการสู่การเรียนการสอนหรือนำไปใช้ประโยชน์สาขาการบัญชี 2560 ผู้ร่วม
15 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสำหรับจำหน่าย ผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สาขาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2560 ผู้ร่วม
16 โครงการบริการวิชาการ ที่บูรณาการสู่การเรียนการสอนและการนำไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาการจัดการ 2559 ผู้ร่วม
17 โครงการบริการวิชาการ ที่บูรณาาการู่การเรียนการสอน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2560 ผู้ร่วม