รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ saowaree@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๑ : การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม 2566 นักวิจัยร่วม
2 การเพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์เซรามิคผ่านสื่อสารสนเทศของ ผู้ประกอบการเซรามิคขนาดเล็ก อ.เมือง จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
3 การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๑ : การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
12 รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทอผ้ากี่กระตุก ของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
13 แนวทางการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน