รายงานข้อมูลนักวิจัย
ดร.สุธิดา พลชำนิ สังกัด คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ suthida_phon@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาความคิดเติบโต (Growth Mindset) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในกองกำกับ 33 จังหวัดเชียงใหม่ 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การสร้างชุดกิจกรรมการจัดการความเครียดของวัยรุ่น 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาโปรแกรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนชนเผ่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาความคิดเติบโต (Growth Mindset) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การเสริมสร้างศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมมือรวมพลังเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2564 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในกองกำกับ 33 จังหวัดเชียงใหม่ 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การสร้างชุดกิจกรรมการจัดการความเครียดของวัยรุ่น 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของเด็กและเยาวชนที่ถูกทอดทิ้ง เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
6 การส่งเสริมพลังสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
7 การพัฒนาโปรแกรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนชนเผ่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน