รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.เอกสิทธิ์ ไชยปิน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ eakasit@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ นวัตกรรมด้านการจัดการสุขภาพของชุมชน และการสื่อสารสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้ภาวะวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การศึกษาเรื่องเล่า : ประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกและไม่เลือกรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ของผู้สูงอายุในตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 กระบวนการและผลของการพัฒนาแกนนำเพื่อส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายของชุมชนโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมไทลื้อเป็นฐาน ในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ภาวะความเครียดและความวิตกกังวล ที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการนอนหลับ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ภาวะสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม บ้านแม่ปุงตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
7 การเสริมสร้างธรรมนุญสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๖ : นโยบายเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งทางสุขภาพ ผ่านการประยุกต์ศิลปะการแสดงและการต่อสู้ล้านนาของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 ภูมิคุ้มกันทางสังคมและกระบวนการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่มนักศึกษาชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ นวัตกรรมด้านการจัดการสุขภาพของชุมชน และการสื่อสารสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้ภาวะวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การศึกษาเรื่องเล่า : ประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกและไม่เลือกรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ของผู้สูงอายุในตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 กระบวนการและผลของการพัฒนาแกนนำเพื่อส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายของชุมชนโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมไทลื้อเป็นฐาน ในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 แผนงานวิจัยเรื่อง : คุณค่าความหมายผ้าทอไทลื้อ จากทุนทางวัฒนธรรมโดยการสื่อสารการตลาด เชิงบูรณาการของกลุ่มผ้าทอบ้านกล้วยหลวงพัฒนา ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ 2565 นักวิจัยร่วม
6 ภาวะความเครียดและความวิตกกังวล ที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการนอนหลับ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 ภาวะสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 นวัตกรรมธรรมนูญสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
9 รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนสองวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังของวัยก่อนสูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
10 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม บ้านแม่ปุงตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
11 การเสริมสร้างธรรมนุญสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การขับเคลื่อนระบบสุขภาพแบบบูรณาการ โดยธรรมนูญสุขภาวะชุมชนของผู้สูงอายุตำบลนิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
13 อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน: บ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
14 การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพใจโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการของผู้สูงอายุตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
15 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๖ : นโยบายเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งทางสุขภาพ ผ่านการประยุกต์ศิลปะการแสดงและการต่อสู้ล้านนาของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
16 ภูมิคุ้มกันทางสังคมและกระบวนการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่มนักศึกษาชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
17 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๔ : กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
18 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
19 รูปแบบการแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 2560 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน