รายงานข้อมูลนักวิจัย
นายปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ paramin_w@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับครู ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนรู้ สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้โปรแกรมอันปลั๊ก สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับครู ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตข้าวแต๋น 2560 นักวิจัยร่วม
8 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ โดยการจัดการความรู้ สำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านห้วยมะเกลือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
9 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสพม.35 จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโปรแกรม scratch เบื้องต้น สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 0 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน