รายงานข้อมูลนักวิจัย
ดร.สุจิตรา ปันดี สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ sujitratim@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ของเยาวชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการแบบองค์รวมเขตลุ่มน้ำจาง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
5 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตข้าวแต๋น 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิถีชีวิตชนเผ่า ปกาเกอะญอเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน จ.ลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การพัฒนาหลักสูตรการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริม การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน ปริยัติธรรม จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาตำรับอาหารเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ของเยาวชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการแบบองค์รวมเขตลุ่มน้ำจาง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเครื่องมือทางปัญญารายวิชาวิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
6 การพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
7 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตข้าวแต๋น 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง ข้าวแต๋น ของกลุ่มผู้ประกอบการข้าวแต๋น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
9 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โครงงานฐานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
10 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิถีชีวิตชนเผ่า ปกาเกอะญอเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน จ.ลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักเรียน กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ รร.บ้านโป่งน้ำร้อน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
12 แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักเรียน กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ รร.บ้านโป่งน้ำร้อน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
13 การพัฒนาหลักสูตรการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริม การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน ปริยัติธรรม จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นและศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน