รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.ดร.Thi Hang Truong สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ hang@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 บทบาทของช้างเผือกที่ปรากฏในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 2565 ผู้ร่วม
2 0 ผู้ร่วม
3 คุรุ: คุณค่าและนัยยะ 2563 ผู้ร่วม
4 การวิเคราะห์ลักษณะของตัวละครเอกหญิงที่มีการเดินทางทางจิตวิญญาณในนวนิยายแนวศาสนาของทมยันตี 0 ผู้ร่วม
5 0 ผู้ร่วม
6 A Comparative Study of Beliefs Found in Thai and Myanmar Legends 2564 ผู้ร่วม
7 หมากในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์หลีที่เกาะไหหลำของประเทศจีน 2565 ผู้ร่วม
8 การศึกษาลัทธิและความเชื่อของชาวจ้วงที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้านเหลียวเกอ อำเภอผิงกั่ว เมืองไป่เซ่อ เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน 2565 ผู้ร่วม
9 ภาวะผู้นำว่าด้วยความรับผิดชอบของวีรบุรุษตะวันออก 2559 ผู้ร่วม
10 การแต่งงาน 2559 ผู้ร่วม
11 ความตาย (The Death) 2559 ผู้ร่วม
12 การเวียนว่ายตายเกิด (The Reincarnation) 0 ผู้ร่วม
13 การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องความรักระหว่างสามีและภรรยา ในนิทานเวียดนามเรื่อง นางเติ๊ม นางก๊าม และนิทานไทยเรื่อง นางอุทธรา 2559 ผู้ร่วม
14 อาร์คีไทพ์ความขัดแย้งที่ผสมผสาน กรณีศึกษาบุคลิกภาพของประธานาธิบดีโฮจิมินห์. 0 ผู้ร่วม
15 ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ อาร์คีไทพ์ว่าด้วยการออกเดินทางและการกลับมา 0 ผู้ร่วม
16 การสังเคราะห์ประเด็นวัน เดือน ปีเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 0 ผู้ร่วม
17 ประธานาธิบดีโฮจิมินห์กับนโยบายการผูกมิตรในช่วง ค.ศ. 1945-1946 0 ผู้ร่วม
18 อิทธิพลของพระร่วงต่อสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 0 ผู้ร่วม
19 พินิจ เพลโต ซิมโพเซียม 2560 ผู้ร่วม
20 วรรณกรรมเวียดนามหลังปี ค.ศ.1975 พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของ มนธิรา ราโท 2560 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน