รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ nathanarin@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 นิทานพื้นบ้านจากอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง: ลักษณะเด่น คุณค่า และความสัมพันธ์กับสังคม 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 พระมหาชนก: การดัดแปลงวรรณกรรมชาดกในพระพุทธศาสนาสู่วรรณกรรมรูปแบบอื่น 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 นิทานพื้นบ้านจากอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง: ลักษณะเด่น คุณค่า และความสัมพันธ์กับสังคม 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 พระมหาชนก: การดัดแปลงวรรณกรรมชาดกในพระพุทธศาสนาสู่วรรณกรรมรูปแบบอื่น 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 คุรุ: คุณค่าและนัยยะ 2563 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 วิวิธภาษานานาวัฒนธรรม 2559 หัวหน้า