รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ nathanarin@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 นิทานพื้นบ้านจากอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง: ลักษณะเด่น คุณค่า และความสัมพันธ์กับสังคม 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 พระมหาชนก: การดัดแปลงวรรณกรรมชาดกในพระพุทธศาสนาสู่วรรณกรรมรูปแบบอื่น 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การจัดการความรู้เพื่อสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยนและลีซูที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพบ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
2 นิทานพื้นบ้านจากอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง: ลักษณะเด่น คุณค่า และความสัมพันธ์กับสังคม 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 พระมหาชนก: การดัดแปลงวรรณกรรมชาดกในพระพุทธศาสนาสู่วรรณกรรมรูปแบบอื่น 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 บทบาทของช้างเผือกที่ปรากฏในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 2565 หัวหน้า
2 คุรุ: คุณค่าและนัยยะ 2563 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 วิวิธภาษานานาวัฒนธรรม 2559 หัวหน้า