รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.สายชล เพียรผดุงพร สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ saichon_p@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 The Development of Academic English Essay Writing Skill Based on Academic Essay Structure of Rolls& Wignell for Student of Lampang Rajabhat University 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ของข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาอังกฤษบนพื้นฐานทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 The Development of Academic English Essay Writing Skill Based on Academic Essay Structure of Rolls& Wignell for Student of Lampang Rajabhat University 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ของข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาอังกฤษบนพื้นฐานทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย : กรณีศึกษานักศึกษา มหาวิทขาลัยราชภัฏลำปาง 2566 หัวหน้า
2 การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการโต้แย้งโดยใช้โครงสร้างการเขียนเรียงความของ Rolls & Wignell (2013): กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2566 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน