รายงานข้อมูลนักวิจัย
นายฐากูร ศรียอด สังกัด คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ thagoon.sir@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชุดโครงการ :การยกระดับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรถพุ่มพวงในยุคความปกติใหม่ 2566 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อและสร้างนวัตกรรมการส่งต่อผู้ป่วยที่ลดอัตราการรุนแรงในชุมชนท่องเที่ยวห่างไกลของอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายเหนือส่วนต่อขยาย (เชียงใหม่-ลำปาง ไปยังพิษณุโลก) 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ปัจจัยการพัฒนาการบริการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรถพุ่มพวงในยุคความปกติใหม่ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชุดโครงการ :การยกระดับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรถพุ่มพวงในยุคความปกติใหม่ 2566 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อและสร้างนวัตกรรมการส่งต่อผู้ป่วยที่ลดอัตราการรุนแรงในชุมชนท่องเที่ยวห่างไกลของอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 โครงการย่อยที่ 2 โมเดลการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
4 โครงการย่อยที่ 1 การบริหารจัดการรถพุ่มพวงด้วยระบบโลจิสติกส์ 2566 นักวิจัยร่วม
5 ปัจจัยการพัฒนาการบริการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรถพุ่มพวงในยุคความปกติใหม่ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายเหนือส่วนต่อขยาย (เชียงใหม่-ลำปาง ไปยังพิษณุโลก) 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 โครงการย่อยที่ 1 : โมเดลธุรกิจเชิงคุณค่าของกิจการเพื่อสังคมและชุมชนเอื้ออาทรโดย กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกช่วงวัย ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
8 แผนงานเรื่อง การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางรถไฟสายเหนือส่วนขยาย (เชียงใหม่ - ลำปาง ไปยังพิษณุโลก) 2565 นักวิจัยร่วม
9 รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา 2564 นักวิจัยร่วม
10 ต้นแบบการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทย 2564 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 Supply Chain RISK on Performance of Thai Maize Exported to Marketin ASEAN Countries: A Multi-Group Analysis of Producer Sizes 2566 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน