รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ preecha@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ โภชนาการเด็กสมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ โภชนาการเด็กสมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การผลิตถ่านอัดแท่งโดยใช้ของเหลือทิ้งจากข้าวโพด ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
2 การพัฒนาระบบโภชนาการเด็กสมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน