รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางสาววิไลวรรณ เข้มขัน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ wilaiwan_k@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 วิเคราะห์การใช้ภาษาและกลวิธีการนำเสนอแนวคิดในหนังสืออ่านนอกเวลากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ตามตัวแปรทางสังคมบางประการและทัศนคติที่มีต่อภาษาไทยพวน ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาและวรรณกรรม เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อในตำนานท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 วิเคราะห์การใช้ภาษาและกลวิธีการนำเสนอแนวคิดในหนังสืออ่านนอกเวลากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ตามตัวแปรทางสังคมบางประการและทัศนคติที่มีต่อภาษาไทยพวน ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การจัดการความรู้เพื่อสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยนและลีซูที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพบ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
4 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาและวรรณกรรม เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อในตำนานท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2560 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน