รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ wilart@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากส่วนรากของต้นดู่ทุ่ง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนใบ กิ่ง และลำต้นของพลับ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนใบ กิ่ง และรากของพลับเล็บมือนาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 แผนงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพของจังหวัดลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
5 การพัฒนานวัตกรรมผลผลิตจากสับปะรด เพื่อพัฒนาชาสมุนไพรบำรุงปัสสาวะและเวชสำอางบำรุงผิวหนัง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทยบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 ประสิทธิภาพของยาฟาดช้างจากตำราซาวสี่คุชเพียธิลักขณะสูตรเมืองเหนือ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 นวัตกรรมตำราช้างเฉลิมพระเกียรติและพฤกษเคมีจากซาวสี่คุช เพียธิลักขณะสูตรพื้นเมืองเหนือ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การวิเคราะห์โครงสรา้งของสารบริสุทธิ์จากกิ่งของต้นฝ่ายน้ำ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากส่วนรากของต้นดู่ทุ่ง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากส่วนลำต้นของแดงสะแง 2565 นักวิจัยร่วม
3 สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนใบ กิ่ง และลำต้นของพลับ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนใบ กิ่ง และรากของพลับเล็บมือนาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ จากทุกส่วนของมะขามกวัก 2564 นักวิจัยร่วม
6 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ ของส่วนราก กิ่งและลำต้นของทุเรียนดง 2564 นักวิจัยร่วม
7 แผนงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพของจังหวัดลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
8 การพัฒนานวัตกรรมผลผลิตจากสับปะรด เพื่อพัฒนาชาสมุนไพรบำรุงปัสสาวะและเวชสำอางบำรุงผิวหนัง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 สารประกอบทุติยภูมิจากส่วนกิ่งและใบของปาหนันยูนนาน 2560 นักวิจัยร่วม
10 การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทยบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 ประสิทธิภาพของยาฟาดช้างจากตำราซาวสี่คุชเพียธิลักขณะสูตรเมืองเหนือ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 นวัตกรรมตำราช้างเฉลิมพระเกียรติและพฤกษเคมีจากซาวสี่คุช เพียธิลักขณะสูตรพื้นเมืองเหนือ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การวิเคราะห์โครงสรา้งของสารบริสุทธิ์จากกิ่งของต้นฝ่ายน้ำ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากกิ่งต้นฝ่ายน้ำ 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 Two new labdane-type diterpenoidscinnamate from Croton decalvatus Esser. 0 หัวหน้า
2 Profiling of Secondary Metabolites in Aerial Parts of Phanera bracteata 0 หัวหน้า
3 Kuguacin J isolated from bitter melon leaves modulates paclitaxel sensitivity in drug-resistant human ovarian cancer cells. 0 หัวหน้า
4 Two flavonoids first isolated from the seed of Syzygium nervosumand preliminary study of their anticancer and anti-HIV-1 reverse transcriptase activities 0 หัวหน้า
5 Pinocembrin reduces cardiac arrhythmia and infarct size in rats subjected to acute myocardial ischemia/reperfusion 0 หัวหน้า
6 Chemical constituents from aerial parts of Polylthia Evecta(Pierre) Finet&Gagnep.Var.Attopeuensis 0 หัวหน้า
7 Enterocarpam-III induces human liver and breast cancer cell apoptosis via mitochondrial and caspase-9 activation 0 หัวหน้า
8 Bioactive goniothalamin from goniothalamus tapis with cytotoxic potential 0 หัวหน้า
9 Structure and crystallographic characterization of polyoxygenated cyclohexane derivative from Acer chiangdaoense suntisuk 0 หัวหน้า
10 0 หัวหน้า
11 Pinocembrin attenuates gentamicin-induced nephrotoxicity in rats 0 หัวหน้า
12 Antifungal of modified neolignans from Mitrephora wangii Hu 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน