รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ฐาปนี ชุมพลวงศ์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ tapanee@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานนอกระบบประเภทผู้รับงานมาทำที่บ้าน กรณีศึกษาแรงงานกลุ่มผู้รับงานประดิษฐ์ดอกไม้พลาสติก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนากลไกและมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไร้สัญชาติผ่านกระบวนการคลินิกกฎหมาย ชุมชนบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
2 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 เรื่อง การจัดการปัญหาการพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลตามกฎหมายเขตตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานนอกระบบประเภทผู้รับงานมาทำที่บ้าน กรณีศึกษาแรงงานกลุ่มผู้รับงานประดิษฐ์ดอกไม้พลาสติก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนากลไกและมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายของคนไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์โดยผ่านการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก : กรณีศึกษาบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2565 ผู้ร่วม
2 ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ผศ.) 0 หัวหน้า
3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนตำบล เสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน