รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ tapanee@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานนอกระบบประเภทผู้รับงานมาทำที่บ้าน กรณีศึกษาแรงงานกลุ่มผู้รับงานประดิษฐ์ดอกไม้พลาสติก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนากลไกและมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไร้สัญชาติผ่านกระบวนการคลินิกกฎหมาย ชุมชนบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
3 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานนอกระบบประเภทผู้รับงานมาทำที่บ้าน กรณีศึกษาแรงงานกลุ่มผู้รับงานประดิษฐ์ดอกไม้พลาสติก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน