รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ประภาพร แสงบุญเรือง สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ prapaporn_sang@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.: กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 โครงการวิจัยย่อยที่ ๗ : การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและการรับรองสิทธิชุมชนตามกฎหมายไทย:ศึกษากรณีการปฏิรูปที่ดินที่มีผลต่อชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.: กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยชุมชน: ศึกษากรณีชุมชนทากาด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 2566 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง ด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ (การจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่และประเทศสู่อนาคต) 2565 นักวิจัยร่วม
4 การเพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์เซรามิคผ่านสื่อสารสนเทศของ ผู้ประกอบการเซรามิคขนาดเล็ก อ.เมือง จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
5 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 โครงการวิจัยย่อยที่ ๗ : การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและการรับรองสิทธิชุมชนตามกฎหมายไทย:ศึกษากรณีการปฏิรูปที่ดินที่มีผลต่อชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน