รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ boonlue@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสร้างคำประสมของภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่น: การศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเกษตรของจังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสร้างคำประสมของภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่น: การศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเกษตรของจังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 0 ผู้ร่วม
2 0 ผู้ร่วม
3 0 ผู้ร่วม
4 การประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาในวรรณกรรมพื้นบ้านชาวหุย 0 ผู้ร่วม
5 วรรณกรรมเพลงกล่อมเด็กจังหวัดลำปาง: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและความคงอยู่ 0 ผู้ร่วม
6 การวิเคราะห์ลักษณะของตัวละครเอกหญิงที่มีการเดินทางทางจิตวิญญาณในนวนิยายแนวศาสนาของทมยันตี 0 ผู้ร่วม
7 การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของไทยและลาว: การวิเคราะห์ภาพพจน์และภาพสะท้อนสังคม 2564 หัวหน้า
8 วรรณกรรมเพลงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทยและวรรณกรรมเพลงแขวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน