รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ mayuree_jan@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ โดยการจัดการความรู้ สำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านห้วยมะเกลือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นภูมิปัญญาการจักสาน บ้านห้วยมะเกลือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาสื่อ e-Learning ผีปู่ย่า สื่อสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ โดยการจัดการความรู้ สำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านห้วยมะเกลือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับครู ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 2560 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นภูมิปัญญาการจักสาน บ้านห้วยมะเกลือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาสื่อ e-Learning ผีปู่ย่า สื่อสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์บ้านจำปุยอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน