รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ somsak_kol@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชุดโครงการ :การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เน้นฐานสมรรถนะของครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดลำปาง 2566 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 แผนงานวิจัยเรื่อง : มนต์เสน่ห์ดนตรีขิมภูมิปัญญาทรงคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นของตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การสร้างรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงตามทฤษฏีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาผนวกแนวคิดสะเต็มศึกษา ของนักศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในจังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การมีส่วนร่วม่ของชุมชนต่อการจัดการปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน 2560 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
6 การสร้างรูปแบบการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาของปราชญ์ล้านนาผู้ทรงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชุดโครงการ :การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เน้นฐานสมรรถนะของครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดลำปาง 2566 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 1 แพลตฟอร์มทางการศึกษาที่เน้นฐานสมรรถนะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้บริบทชุมชนเป็นฐานสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 2566 นักวิจัยร่วม
4 โครงการย่อยที่ 2 กระบวนการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในพื้นที่พิเศษจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
5 แผนงานวิจัยเรื่อง : มนต์เสน่ห์ดนตรีขิมภูมิปัญญาทรงคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นของตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
6 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ กระบวนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงครั่งภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
8 โครงการย่อยที่ 2 : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องดนตรีขิมสู่การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ สำหรับนักเรียนในตำบลทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
9 การสร้างรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงตามทฤษฏีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาผนวกแนวคิดสะเต็มศึกษา ของนักศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในจังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การมีส่วนร่วม่ของชุมชนต่อการจัดการปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน 2560 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
11 การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
12 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปูเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปู 2560 นักวิจัยร่วม
13 การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2560 นักวิจัยร่วม
14 การสร้างรูปแบบการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาของปราชญ์ล้านนาผู้ทรงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
15 การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่านแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้บริบทชุมชนเป็นฐานสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ผู้ร่วม
2 การประยุกต์ใช้ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 0 ผู้ร่วม
3 การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 2560 หัวหน้า
2 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2559 หัวหน้า