รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.นิชธาวัลย์ ฟูคำ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ nidtawan.aom@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 บทบาทและความเชื่อของ ศาลเจ้าจีนในการธำรงอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบัน กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัตลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 บทบาทและความเชื่อของ ศาลเจ้าจีนในการธำรงอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบัน กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัตลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 นวัตกรรมรูปแบบการประชาสัมพันธ์ภาษาจีนผ่านระบบ QR Code เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน