รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ฤๅชุตา เนตรจัด สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ RUECHUTA@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาความเหมาสมของวิธีการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยของพื้นที่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุนทรียะแห่งชีวิตต้นแบบเพื่อผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาความเหมาสมของวิธีการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยของพื้นที่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุนทรียะแห่งชีวิตต้นแบบเพื่อผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะโดยการมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน