รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลลัพธ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง เพลงภาคภูมิเมื่อมา อาลัยลาเมื่อจาก 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2560 นักวิจัยร่วม
2 ผลลัพธ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง เพลงภาคภูมิเมื่อมา อาลัยลาเมื่อจาก 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการวิชาการ ภายใต้แนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) 2561 ผู้ร่วม