รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ pinyapan@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 เงินกำหนด-อารมณ์ลิขิต : ประวัติศาสตร์สังคมการเงิน การลงทุนในสังคมไทย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 พลวัตของสหภาพแรงงาน การศึกษาเชิงเปรียบเทียบในประเทศต่างๆ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ฮวงจุ้ย อำนาจ-ความรู้ และการกลายเป็น space coach ของสังคมไทย 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 วินัยและการลงทัณฑ์ ในประวัติศาสตร์การศึกษาไทย (พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๖๓) 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ไฮเวยาธิปไตย : อำนาจของถนนกับพลวัต การคมนาคมขนส่งของประเทศไทย 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 จากพระคุณที่สาม ถึง คศ.3 : พลวัตวิชาชีพครู ว่าด้วยอำนาจและสถานภาพทางสังคม ในสังคมไทย 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 ภูมินาม สามภาษา : การใช้ภาษาไทย อังกฤษ และจีน บนป้ายชื่อสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ "ผังเมืองลำปาง" สมัยใหม่ (พ.ศ. 2442 - 2557) กรณีศึกษา เขตผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 เงินกำหนด-อารมณ์ลิขิต : ประวัติศาสตร์สังคมการเงิน การลงทุนในสังคมไทย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 พลวัตของสหภาพแรงงาน การศึกษาเชิงเปรียบเทียบในประเทศต่างๆ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ฮวงจุ้ย อำนาจ-ความรู้ และการกลายเป็น space coach ของสังคมไทย 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 วินัยและการลงทัณฑ์ ในประวัติศาสตร์การศึกษาไทย (พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๖๓) 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ไฮเวยาธิปไตย : อำนาจของถนนกับพลวัต การคมนาคมขนส่งของประเทศไทย 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 จากพระคุณที่สาม ถึง คศ.3 : พลวัตวิชาชีพครู ว่าด้วยอำนาจและสถานภาพทางสังคม ในสังคมไทย 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 พลวัตของข้อสอบสังคมศึกษาระดับชาติ ในระบบการศึกษาไทย 2564 นักวิจัยร่วม
8 ภูมินาม สามภาษา : การใช้ภาษาไทย อังกฤษ และจีน บนป้ายชื่อสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การสร้างสื่อแอนิเมชั่น ลำปางเมืองต้องห้ามพลาด เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา ฉบับภาษาจีน 2560 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
10 การศึกษากลวิธีการแปลชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางเป็นภาษาจีน 2560 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
11 การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ "ผังเมืองลำปาง" สมัยใหม่ (พ.ศ. 2442 - 2557) กรณีศึกษา เขตผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การประกอบสร้างชาติไทยในมิติการท่องเที่ยวจากสารคดี: กรณีศึกษา อนุสาร อ.ส.ท. 2565 ผู้ร่วม
2 ภูมินาม สามภาษา การใช้ภาษาไทย อังกฤษและจีนบนป้ายชื่อสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง 2560 หัวหน้า
3 ภูมินาม สามภาษา การใช้ภาษาไทย อังกฤษและจีนบนป้ายชื่อสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง 2560 หัวหน้า
4 จิตนิยม-ประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าเชิงลี้ลับกับอุดมคติของพุทธศาสนาแบบไทยช่วงทศวรรษ 2500 - 2520 2560 หัวหน้า
5 สถานะที่มองไม่เห็นของแม่บ้านและภารโรงในพื้นที่ทำงานกรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 2560 หัวหน้า
6 พระราชวังเชียงใหม่ ของรัชกาลที่ 7 โครงการที่ไม่แล้วเสร็จ กับความล้มเหลวของอำนาจสยามยามอัสดง 2560 หัวหน้า
7 การผลิต พื้นที่แบบอาณานิคม ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของสยาม 2560 หัวหน้า
8 เทศบาลกับแนวคิดเมืองของราษฎร หลังปฏิวัติสยาม 2475 2560 หัวหน้า
9 เทศบาล พื้นที่ เมือง และกาลเวลา 2560 หัวหน้า
10 วงไพบูลย์แห่งลูกเสือและกาชาดไทย การก่อตัวของพลังการเมืองคุณธรรมในทศวรรษ 2500 0 หัวหน้า
11 อำนาจนำ สิงห์ การสร้างพื้นที่ในเขตเมืองของข้าราชการนักปกครองส่วนภูมิภาค จากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่ทศวรรษ 2500 2559 หัวหน้า
12 การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ ผังเมืองลำปาง สมัยใหม่ พ.ศ.2442-2557 กรณีเขตผังเมืองรวม จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
13 บ้านและ(ความ)สวย: ความงามของชันชั้นกลางกับความเปลี่ยนแปลงการจัดการพื้นที่บริเวณบ้าน ทศวรรษ 2520-2540 0 หัวหน้า
14 2563 หัวหน้า
15 จักรวาลการบริโภคในบ้าน ความเปลี่ยนแปลงของรสนิยมความงามและอารมณ์ความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวชนชั้นกลางไทย ทศวรรษ 2520-2540 2564 หัวหน้า
16 วินัยและการลงทัณฑ์ ในประวัติศาสตร์การศึกษาไทย (พ.ศ.2475-2563) 2564 หัวหน้า
17 semi free labor in Payap Circle : The Background of Construction in Colonial Siam after Emancipation 2560 หัวหน้า
18 ม้าหำใหญ่ ไก่ขาเดียว สัญลักษณ์ความล้มเหลวของงานออกแบบแหวกแนวในสังคมเมืองลำปาง ทศวรรษ 2520 ถึง 2530 2560 หัวหน้า
19 ระบบเวลาสมัยใหม่ทศวรรษ 2460 ในฐานะกลไกควบคุมระบบราชการ-ระบบการคมนาคมขนส่งของรัฐสยาม 2560 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 สัมมนาทางวิชาการ ลำปางศึกษา ครั้งที่ 8 2560 หัวหน้า
2 สัมมนาทางวิชาการ ลำปางศึกษา ครั้งที่ 7 2559 หัวหน้า