รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.ทัตพิชา สกุลสืบ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ thatpicha_sa@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 มายาคติในนิยายรักของสำนักพิมพ์ประชาช่าง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ภาพแทนแนวคิดร่วมสมัยในสารคดีแนะวิธีการ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 มายาคติในนิยายรักของสำนักพิมพ์ประชาช่าง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ภาพแทนแนวคิดร่วมสมัยในสารคดีแนะวิธีการ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 อ่าน ตามรักคืนใจ ในมุมมองการเดินทางของนักเขียน โดย คริสโตเฟอร์ โวกเลอร์ 0 หัวหน้า
2 วนิดา: การดัดแปลงนวนิยายสู่ละครโทรทัศน์ 2565 หัวหน้า
3 ภาพแทนแนวคิดร่วมสมัยในสารคดีและวิธีการ 2560 หัวหน้า
4 พลังปัญญา คุณค่าแห่ง มนุษยนิยมในผลงานเรื่อง สู่สายรุ้งของเชิญอักษร 2560 หัวหน้า
5 0 หัวหน้า
6 กลวิธีการเขียนและศิลปะการใช้ภาษาของสงวน โชติสุขรัตน์ ในสารคดีชีวประวัติ คนดีเมืองเหนือ 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน