รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ kattiya18@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว กรณีศึกษา บ้านมาย ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาการรับรู้และการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรับภัยพิบัติน้ำป่า ไหลหลากและดินถล่มในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 กระบวนการเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อย 1 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านผาแดงในการผลิตขิงแบบครบวงจร 2566 นักวิจัยร่วม
2 แผนงานวิจัยเรื่อง : การจัดการระบบ บำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชนในพื้นที่ ริมแม่น้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาผู้ประกอบการเซรามิกระดับครัวเรือนด้วยอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
4 การสร้างระบบสารสนเทศแนะนำข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
5 การพัฒนารูปแบบส่งเสริมชุมชนสุขภาวะจากการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคม กรณีศึกษาบ้านแลง จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
6 ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว กรณีศึกษา บ้านมาย ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การศึกษาการรับรู้และการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรับภัยพิบัติน้ำป่า ไหลหลากและดินถล่มในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 กระบวนการเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 The Development of a Coconut Shell Community Enterprise Based on the Sufficiency Economy Philosophy in Ban ThungBorpan, Hangchat District, Lampang Province. 2560 หัวหน้า
2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการตลาดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ตะเกียงน้ำมันแบบโบราณ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้า
3 Creative Business Store : From Local to Global. A Case Study of Community Enterprise of Antique Lamps from Pongyangkok Sub-District, Hangchat District, Lampang Province. 2559 หัวหน้า
4 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำตะเกียงน้ำมันพืชแบบโบราณ กรณีศึกษา ตำบลปงยางตก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้า
5 ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว กรณีศึกษา บ้านมาย ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 หัวหน้า
6 ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว กรณีศึกษา บ้านมาย ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2564 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 การจัดทำปฏิทินชุมชน 2560 หัวหน้า