รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.กิตติญา ตุ้ยคำ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ kittiya@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน 2563 นักวิจัยร่วม
2 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๑ : แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2560 นักวิจัยร่วม
3 การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
4 โครงการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเขตเทศบาลนครลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 Chinese for Blind (พี่เล่าน้องฝัน) 2559 หัวหน้า
2 Chinese for Child (พี่สอนน้อง) 2559 หัวหน้า