รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Thanaporn@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ภาพแทนสตรีราชสำนักล้านนาในบทบาทการต่อรองกับอำนาจทางการเมืองในนวนิยายของ กฤษณา อโศกสิน 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 กระบวนการสืบทอดและดำรงอยู่ ของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ด้านภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน เชื่อมโยงเรื่องเล่าเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม บ้านจำปุย และบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 ภาพตัวแทนของประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ภาพแทนสตรีราชสำนักล้านนาในบทบาทการต่อรองกับอำนาจทางการเมืองในนวนิยายของ กฤษณา อโศกสิน 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ กลไกการพัฒนา ขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง เพื่อสร้างเสริมระบบระบบสุขภาพชุมชนรูปแบบปกติใหม่ (New Normal) 2565 นักวิจัยร่วม
3 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ นวัตกรรมด้านการจัดการสุขภาพของชุมชน และการสื่อสารสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้ภาวะวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขความยากจนระดับจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 โครงการย่อยที่ 3 : การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนทุกช่วงวัย ทุน และการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม บนฐานกิจการเพื่อชุมชนเอื้ออาทร ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
6 การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรแม่มอกเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยโมเดลแก้จน Maemok Herbal Valley : แม่มอกแดนสมุนไพร 2565 นักวิจัยร่วม
7 การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
8 กระบวนการสืบทอดและดำรงอยู่ ของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ด้านภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน เชื่อมโยงเรื่องเล่าเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม บ้านจำปุย และบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
9 โครงการ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
10 การรับรู้และการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของผู้พูดภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่ที่มีสมรรถภาพในการพูดภาษาไทยแตกต่างกัน 2560 นักวิจัยร่วม
11 ภาพตัวแทนของประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การประกอบสร้างชาติไทยในมิติการท่องเที่ยวจากสารคดี: กรณีศึกษา อนุสาร อ.ส.ท. 2565 หัวหน้า
2 0 ผู้ร่วม
3 การประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาในวรรณกรรมพื้นบ้านชาวหุย 0 ผู้ร่วม
4 ภาพแทนวัฒนธรรมจีนผ่านเครื่องแต่งกายที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง กี่เพ้า ของ พงศกร 0 ผู้ร่วม
5 การดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2564 ผู้ร่วม
6 กระบวนการครูสอนคิดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วรรณกรรมเอกของไทยให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ 2559 หัวหน้า
7 เวียดนาม ลาว อินโดนิเซีย : ภาพตัวแทนอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียน 2560 หัวหน้า
8 วรรณกรรมพื้นบ้านกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์มุสลิมชาวหุย 2564 หัวหน้า
9 การสร้างแบบทดสอบวัดสมรรถนะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 โดยการหนุนเสริมจากภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ 2564 หัวหน้า
10 ภาพแทนชายไทยเชื้อสายจีนในละครโทรทัศน์ เลือดข้นคนจาง 2565 หัวหน้า
11 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน