รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Thanaporn@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ภาพแทนสตรีราชสำนักล้านนาในบทบาทการต่อรองกับอำนาจทางการเมืองในนวนิยายของ กฤษณา อโศกสิน 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 กระบวนการสืบทอดและดำรงอยู่ ของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ด้านภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน เชื่อมโยงเรื่องเล่าเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม บ้านจำปุย และบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 ภาพตัวแทนของประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ภาพแทนสตรีราชสำนักล้านนาในบทบาทการต่อรองกับอำนาจทางการเมืองในนวนิยายของ กฤษณา อโศกสิน 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ กลไกการพัฒนา ขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง เพื่อสร้างเสริมระบบระบบสุขภาพชุมชนรูปแบบปกติใหม่ (New Normal) 2565 นักวิจัยร่วม
3 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ นวัตกรรมด้านการจัดการสุขภาพของชุมชน และการสื่อสารสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้ภาวะวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 กระบวนการสืบทอดและดำรงอยู่ ของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ด้านภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน เชื่อมโยงเรื่องเล่าเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม บ้านจำปุย และบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
5 โครงการ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
6 การรับรู้และการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของผู้พูดภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่ที่มีสมรรถภาพในการพูดภาษาไทยแตกต่างกัน 2560 นักวิจัยร่วม
7 ภาพตัวแทนของประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 0 ผู้ร่วม
2 การประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาในวรรณกรรมพื้นบ้านชาวหุย 0 ผู้ร่วม
3 ภาพแทนวัฒนธรรมจีนผ่านเครื่องแต่งกายที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง กี่เพ้า ของ พงศกร 0 ผู้ร่วม
4 การดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 ผู้ร่วม
5 กระบวนการครูสอนคิดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วรรณกรรมเอกของไทยให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ 2559 หัวหน้า
6 เวียดนาม ลาว อินโดนิเซีย : ภาพตัวแทนอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียน 2560 หัวหน้า
7 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน