รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ paiboon.m@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 แผนงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพเพื่อเกษตรปลอดภัยสำหรับชุมชนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การเพิ่มผลผลิตพริกหนุ่มขาวโดยใช้ไคตินและมูลไส้เดือนดิน 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การศึกษาผลของเปลือกไข่ น้ำซาวข้าว น้ำส้มสายชู และกะปิ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกชี้ฟ้า 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 การศึกษาผลของไคตินและปุ๋ยมูลนกกระทาต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกขี้หนูสวน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การศึกษาผลของไคโตซานและน้ำหมักชีวภาพจากเศษปลาต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัดพันธุ์กรีนคอสที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การศึกษาผลของไคตินและปุ๋ยมูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเปราะ 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 ผลของไคตินและกากสับปะรดเหลือทิ้งต่อคุณสมบัติทางเคมีของดินและผลผลิตของข้าวโพด 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และพืชผักสวนครัวในชุมชนด้วยไคติน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การศึกษาจำนวนของแบคทีเรียทั้งหมดและสายพันธุ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากปูและผลิตภัณฑ์น้ำปู 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 แผนงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพเพื่อเกษตรปลอดภัยสำหรับชุมชนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 1 : การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของข้าวไรซ์เบอร์รี่และผักคะน้าในระดับแปลงทดสอบ 2565 นักวิจัยร่วม
3 โครงการย่อยที่ 2 : การทดสอบประสิทธิภาพและการใช้งานน้ำหมักชีวภาพในภาคสนามร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่บ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 การเพิ่มผลผลิตพริกหนุ่มขาวโดยใช้ไคตินและมูลไส้เดือนดิน 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
5 การศึกษาผลของเปลือกไข่ น้ำซาวข้าว น้ำส้มสายชู และกะปิ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกชี้ฟ้า 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
6 การศึกษาผลของไคตินและปุ๋ยมูลนกกระทาต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกขี้หนูสวน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การศึกษาผลของไคโตซานและน้ำหมักชีวภาพจากเศษปลาต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัดพันธุ์กรีนคอสที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การศึกษาผลของไคตินและปุ๋ยมูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเปราะ 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การพัฒนาสูตรปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนของกลุ่มเกษตรกรบ้านปู่จ้อย 2563 นักวิจัยร่วม
10 การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินต่อการเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืชแบบปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรบ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
11 การยกระดับคุณภาพชีวิตและการเกษตรปลอดภัยแบบยั่งยืนในชุมชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
12 ผลของไคตินและกากสับปะรดเหลือทิ้งต่อคุณสมบัติทางเคมีของดินและผลผลิตของข้าวโพด 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และพืชผักสวนครัวในชุมชนด้วยไคติน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 การศึกษาจำนวนของแบคทีเรียทั้งหมดและสายพันธุ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากปูและผลิตภัณฑ์น้ำปู 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
15 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปูเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปู 2560 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ผลของไคโตซานต่อผลผลิตและคุณภาพของแตงกวา 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน