รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ noppanun@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เชิงมโนทัศน์ด้วยนวัฒกรรมบนแว่นตาสมาร์ทแอนดรอย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาในปศุสัตว์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชุดโครงการ :การยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เชิงมโนทัศน์ด้วยนวัฒกรรมบนแว่นตาสมาร์ทแอนดรอย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของการสอนของคณาจารย์ด้วยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลด้านวิชาการแบบหลายมิติ 2560 นักวิจัยร่วม
4 ระบบเผยแพร่กฤตภาคข่าวออนไลน์จังหวัดลำปางเพื่อสนับสนุนชุมชนแหล่งการเรียนรู้ 2559 นักวิจัยร่วม
5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาในปศุสัตว์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน