รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ woraporn@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนารูปแบบส่งเสริมชุมชนสุขภาวะจากการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคม กรณีศึกษาบ้านแลง จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 2 กลไกการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการอาชีพในชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ 2566 นักวิจัยร่วม
2 นวัตกรรมการใช้ยาและยาสุมนไพรของผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
3 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อภาวะความเครียดในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนารูปแบบส่งเสริมชุมชนสุขภาวะจากการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคม กรณีศึกษาบ้านแลง จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรอง การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มอาชีพแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากล้วย บ้านป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
6 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : ผลของการสื่อสารสุขภาพและปัจจัยเอื้อด้านเมนูสุขภาพต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเขตตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 2560 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาชีพของชุมชน อบต. แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 2561 หัวหน้า
2 โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน การจัดนิทรรศการและสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบเหมี้ยง บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 2560 หัวหน้า
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาชีพเสริมของชุมชน อบต.แจ้ช้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 2559 หัวหน้า