รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Jareerat@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2561 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 ระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ :มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2561 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 ระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ :มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองกับความมั่นคงทางอาหารชุมชนในจังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน