รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ panuwutt2011@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 บทบาทขององค์กรท้องถิ่นกับการนำเมืองเก่ามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 บทบาทขององค์กรท้องถิ่นกับการนำเมืองเก่ามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
3 ประสิทธิผลของการส่งเสริมอาชีพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
4 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน