รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางสาวสรัญญา บัลลังก์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ ae_banlang@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ประสิทธิภาพการบริการที่ส่งผลต่อการเติบโตของร้าน 7-ELEVEN ในยุคดิจิทัล 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาระดับความพร้อมของผู้ประกอบการขนาดจิ๋วในจังหวัดลำปางเพื่อเข้าสู่การประกอบการภายใต้ความร่วมมือของ AEC 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ในเขตภาคเหนือตอนบน 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ประสิทธิภาพการบริการที่ส่งผลต่อการเติบโตของร้าน 7-ELEVEN ในยุคดิจิทัล 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การเพิ่มศักยภาพทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับสารถีรถม้า จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
3 การสร้างความสามารถทางการแข่งขันโดยกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มผ้าทอกี่กระตุก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๙ : การสร้างต้นแบบ การคัดแยกขยะมูลฝอยแบบบรูณาการ(บ้าน วัด โรงเรียน) โดยชุมชนมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคม ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
5 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สายสนับสนุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน 2560 นักวิจัยร่วม
6 การศึกษาระดับความพร้อมของผู้ประกอบการขนาดจิ๋วในจังหวัดลำปางเพื่อเข้าสู่การประกอบการภายใต้ความร่วมมือของ AEC 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 ศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ในเขตภาคเหนือตอนบน 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำปางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ของสินค้า 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ความพร้อมของผู้ประกอบการนาดจิ๋วภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 2556 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน