รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ ratch.h@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชุดโครงการ :การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทางสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในเขตจังหวัดลำปาง 2566 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 แนวทางการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชุดโครงการ :การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทางสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในเขตจังหวัดลำปาง 2566 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในเขตจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 การสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวภาษาจีนในรูปแบบแอพพลิเคชั่น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
4 แผนงานเรื่อง การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางรถไฟสายเหนือส่วนขยาย (เชียงใหม่ - ลำปาง ไปยังพิษณุโลก) 2565 นักวิจัยร่วม
5 การพัฒนาของที่ระลึก สมุดป๊อปอัพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้าย่านเมืองเก่าเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
6 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : นวัตกรรมการสร้างมูลค่าใบยางและดอกยางโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2560 นักวิจัยร่วม
7 โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : นวัตกรรมการแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 2560 นักวิจัยร่วม
8 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 แนวทางการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 แนวทางการมีส่วนร่วมสอบสวนคดีอาญาของนักกฎหมาย 2558 นักวิจัยร่วม
11 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง. 0 ผู้ร่วม
2 แนวทางพัฒนาการตลาด ของวิสาหกิจชุมชนบ้านปาง หมู ตำบลปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 0 ผู้ร่วม
3 ระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพในภาคราชการไทย 0 ผู้ร่วม
4 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
5 Development of Thailand Criminal inquiry. 2016 Seoul International Conference on Social Sciences and Management, January 5-7, 2016 Seoul, Korea 2559 ผู้ร่วม
6 การเลือกตั้งท้องถิ่นในบริบทใหม่ 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน