รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.สันติ วงศ์ใหญ่ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ suntipower@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การหาประสิทธิภาพแสงสว่างในห้องเรียนที่ใช้ประเภทหลอด T5 เปรียบเทียบกับหลอด LED ของห้องปฏิบัติการการไฟฟ้า อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันแรงดันตกชั่วขณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาระบบต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลสินค้าเกษตร : กรณีศึกษาอ้อยคั้นน้ำ ในเขตจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาระบบ บำบัดน้ำเสียสำหรับสถานประกอบการ ประเภทร้านอาหาร ในพื้นที่ริมแม่น้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
3 แนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกรณีศึกษาเทศบาลแม่ทะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
4 การหาประสิทธิภาพแสงสว่างในห้องเรียนที่ใช้ประเภทหลอด T5 เปรียบเทียบกับหลอด LED ของห้องปฏิบัติการการไฟฟ้า อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมีย วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
6 การออกแบบและพัฒนาพรมแจ้งเตือนสำหรับการหกล้มของผู้สูงอายุ 2559 นักวิจัยร่วม
7 การออกแบบและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าด้วยการลดค่าฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
8 การออกแบบและสร้างเครื่องเขย่าหลอดเก็บเลือด 2559 นักวิจัยร่วม
9 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันแรงดันตกชั่วขณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การออกแบบและพัฒนาต้นไม้โซลาร์เซลล์สำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมีย วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ตำบล แจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
2 การออกแบบและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าด้วยการลดค่าฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง 0 ผู้ร่วม
3 การออกแบบและพัฒนาพรมแจ้งเตือนสำหรับการหกล้มของผู้สูงอายุ 0 ผู้ร่วม
4 การออกแบบและพัฒนาต้นไม้โซโลลาร์เซลล์ สำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 0 ผู้ร่วม
5 การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่มีผลกระทบ ต่อความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าในโรงงาน คอนกรีตผสมเสร็จ บริษัทอุดมเจริญคอนกรีต 0 ผู้ร่วม
6 การพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ กรณีศึกษา บ้านห้วยมง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน