รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Soravich@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาวัตถุดิบทดแทนดินขาวเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาข้อกำหนดเฉพาะระบบอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการขนาดย่อม 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การออกแบบห้องอบแห้งสำหรับอิฐมอญโดยใช้ความร้อนทิ้งจากกระบวนการเผาอิฐ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ผลของสภาวะการเผาบรรยากาศรีดักชันที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของเคลือบสีแดงของทองแดงในเตาเผาอัตโนมัติ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การพัฒนาสมบัติของอิฐก่อสร้างแบบไม่เผาผสมดินเชื้อ ขี้เถ้าไม้เเละซีเมนต์ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสำหรับเนื้อดินไฟต่ำร่วมกับกลุ่มผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาคุณภาพปุ๋ยโพแทสเซียมฮิวเมทสูตรอินทรีย์ จากน้ำหมักกระถินและฮิวมัสล้านปีของชุมชนบ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 แผนงาน : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Upper Northern Food Valley (Increase the value of agricultural products and food by BCG model) ประจำปี 2566 2566 นักวิจัยร่วม
3 ชุดโครงการ :การยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
4 การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม 2566 นักวิจัยร่วม
5 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 2566 นักวิจัยร่วม
6 การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาย่านเศรษฐกิจชุมชนเซรามิกจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
7 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อโอกาสทางการแข่งขันของตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2566 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแบบใหม่จากวัสดุเชิงประกอบผสมเศษผงหนัง 2565 นักวิจัยร่วม
9 แผนงานวิจัย เรื่อง การยกระดับกระบวนการผลิตอิฐมอญโดยใช้ระบบอัตโนมัติและการสร้างมาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงานของวิสาหกิจชุมชนผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
10 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การสร้างมาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับกระบวนการผลิตอิฐมอญของวิสาหกิจชุมชนผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
11 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาวัตถุดิบทดแทนดินขาวเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิกจังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
13 การพัฒนาผู้ประกอบการเซรามิกระดับครัวเรือนด้วยอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
14 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา 2564 นักวิจัยร่วม
15 การยกระดับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง สู่อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลำปางนครหัตถศิลป์ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2564 นักวิจัยร่วม
16 การพัฒนาข้อกำหนดเฉพาะระบบอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
17 การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปางสู่ Lampang Standard เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2563 นักวิจัยร่วม
18 การประเมินศักยภาพการผลิตและคุณภาพของอิฐก่อสร้างสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และอุตสาหกรรมแบบครัวเรือน 2563 นักวิจัยร่วม
19 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการขนาดย่อม 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
20 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของผู้ประกอบการเซรามิกขนาดย่อม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในจังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
21 การพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรมเซรามิกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันจังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
22 การพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2561 นักวิจัยร่วม
23 การออกแบบห้องอบแห้งสำหรับอิฐมอญโดยใช้ความร้อนทิ้งจากกระบวนการเผาอิฐ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
24 การพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียชุมชนคุณภาพเพื่อการยกระดับสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์สีเขียว กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
25 การศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมีย วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
26 โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
27 การพัฒนาสมบัติทางความร้อนของครูซิเบิลเนื้อพอร์ซเลนสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ 2560 นักวิจัยร่วม
28 ผลของสภาวะการเผาบรรยากาศรีดักชันที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของเคลือบสีแดงของทองแดงในเตาเผาอัตโนมัติ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
29 การพัฒนาสมบัติของอิฐก่อสร้างแบบไม่เผาผสมดินเชื้อ ขี้เถ้าไม้เเละซีเมนต์ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
30 การผลิตเซรามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเซรามิกส์ จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
31 การศึกษากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
32 การศึกษากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
33 การผลิตเซรามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
34 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสำหรับเนื้อดินไฟต่ำร่วมกับกลุ่มผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 Effect of Red Clay and Lampang Kaolinite Residue on Physical Mechanical Properties of Clay Bricks 0 ผู้ร่วม
2 การศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมีย วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ตำบล แจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
3 The comparison of physical and mechanical properties of red clay for clay brick production 0 หัวหน้า
4 The comparison of physical and mechanical properties of red clay for clay brick production 0 หัวหน้า
5 แนวทางการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต เซรามิก เพื่อลดปัญหาของเสียภายในโรงงาน กรณีศึกษา ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิก ขนาดเล็ก ในจังหวัดลำปางที่เข้าร่วมโครงการ พี่เลี้ยงน้อง 2 0 ผู้ร่วม
6 ลวง-พราง 0 หัวหน้า
7 The Exper imental of low Temperature Color Slip for Decorative on Earthenware Body 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน