รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.บุษราคัม อินทสุก สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ busarakham@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดของนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ผลของการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรีโดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสาน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การสอนอ่านที่เน้นกลยุทธ์การอ่านในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดของนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ผลของการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรีโดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสาน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การสอนอ่านที่เน้นกลยุทธ์การอ่านในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของบ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวังลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน