รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.บุษราคัม อินทสุก สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ busarakham@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลการใช้บันทึกการอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ผลของการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรีโดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสาน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การสอนอ่านที่เน้นกลยุทธ์การอ่านในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลการใช้บันทึกการอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้วิธีการสอนผสมผสาน (Blended Learning) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 ผลของการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี 2566 นักวิจัยร่วม
4 ผลของการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรีโดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสาน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การสอนอ่านที่เน้นกลยุทธ์การอ่านในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของบ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวังลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาปริญญาตรี 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน