รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ชลาพันธ์ อุปกิจ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ chalapan.u@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับเซรามิค โดยใช้กระบวนการกราฟิกในการออกแบบ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์ของกลุ่มอาชีพในเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 กระบวนการออกแบบหนังสือรวบรวมข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตเทศเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องช่วยพยุงการเคลื่อนไหวร่างกาย 2564 นักวิจัยร่วม
2 การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับเซรามิค โดยใช้กระบวนการกราฟิกในการออกแบบ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์ของกลุ่มอาชีพในเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 กระบวนการออกแบบหนังสือรวบรวมข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตเทศเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 สื่อแอนิเมชั่นสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ฉบับภาษาจีน 2563 ผู้ร่วม
2 การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับเซรามิกโดยใช้ระบบการกราฟฟิกในการออกแบบ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้า
3 การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับเซรามิก โดยใช้กระบวนการกราฟิกในการออกแบบ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน