รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ละมาย จันทะขาว สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ lamay@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาการปล่อยและการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อเข้าสู่สังคมมหาวิทยาลัยสีเขียว 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การเปรียบเทียบอุณภูมิจากเซนเซอร์และเทอร์โมมิเตอร์ในกระบวนการผลิตลูกชิ้น 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาการผลิตเม็ดอินเผาน้ำหนักเบาด้วยดินเหนียว กากกาแฟและเปลือกไข่ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การใช้ดัชนีหัวใจเชิงนิเวศในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การประยุกต์ใช้เพคตินในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
6 ประสิทธิภาพของไดอะตอมไมต์ในการดูดซับน้ำมันเพื่อลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนของชุมชนในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเม็ดเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตข้าวแต๋นในพื้นที่จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไดอะตอมไมต์ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 ความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่า บ้านใหม่พัฒนา ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาการปล่อยและการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อเข้าสู่สังคมมหาวิทยาลัยสีเขียว 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การเปรียบเทียบอุณภูมิจากเซนเซอร์และเทอร์โมมิเตอร์ในกระบวนการผลิตลูกชิ้น 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาดาราศาสตร์ตามกรอบ TPACK Model ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2566 นักวิจัยร่วม
4 การศึกษาการผลิตเม็ดอินเผาน้ำหนักเบาด้วยดินเหนียว กากกาแฟและเปลือกไข่ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การใช้ดัชนีหัวใจเชิงนิเวศในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 โครงการย่อยที่ 1 : การศึกษาคุณภาพแม่น้ำวัง ในเขตพื้นที่ เมืองลำปาง จ.ลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
7 การประยุกต์ใช้เพคตินในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
8 การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีแพลเลเดียมเป็นองค์ประกอบ หลักบนตัวรองรับกราฟีนเจือไนโตรเจน ด้วยวิธีไมโครเวฟสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง ชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยน 2564 นักวิจัยร่วม
9 ประสิทธิภาพของไดอะตอมไมต์ในการดูดซับน้ำมันเพื่อลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนของชุมชนในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 ผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์โดยแกนนํานักศึกษาสาธารณสุขชุมชนต่อความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
11 กระบวนทัศน์ใหม่: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การบริการสังคม สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
12 การจัดการน้ำเสียในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น 2561 นักวิจัยร่วม
13 การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเม็ดเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตข้าวแต๋นในพื้นที่จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 การเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของไดอะตอมระหว่างชุมชีพแบบยึดเกาะเพื่อการหาแนวโน้มในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 2560 นักวิจัยร่วม
15 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไดอะตอมไมต์ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
16 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
17 การศึกษาความหลากหลายของไดอะตอมพื้นท้องน้ำและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำบางประการของน้ำตกแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
18 ความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่า บ้านใหม่พัฒนา ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
2 การตรวจสอบคุณภาพน้ำของแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
3 ความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่าบ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 การจัดการขยะในชุมชน 2561 หัวหน้า
2 การจัดการขยะในชุมชน 2559 หัวหน้า