รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.เกียรติสุดา โสดามรรค สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ keaitsuda@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 วิเคราะห์การใช้อำนาจของตุลาการและตุลาการผู้แถลงคดีไทยเปรียบเทียบกับฝรั่งเศส 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาต้นแบบร่างเทศบัญญัติว่าด้วยนวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนากลไกและมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไร้สัญชาติผ่านกระบวนการคลินิกกฎหมาย ชุมชนบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
3 แนวทางการจัดทำธรรมนูญชุมชนในตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากที่ดินในเขตป่าชุมชน 2563 นักวิจัยร่วม
4 แนวทางการจัดการความรู้ด้านศิลปหัตถกรรม กรณีศึกษา: การทำบายศรี สะตวงและต๋าแหลวของอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
5 วิเคราะห์การใช้อำนาจของตุลาการและตุลาการผู้แถลงคดีไทยเปรียบเทียบกับฝรั่งเศส 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การพัฒนาระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนากลไกและมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายของคนไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์โดยผ่านการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก : กรณีศึกษาบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2565 ผู้ร่วม
2 แนวทางการจัดทำธรรมนูญชุมชนในตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากที่ดินในเขตป่าชุมชน 2565 ผู้ร่วม
3 การจัดการที่ดินในเขตป่าชุมชนอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองท้องถิ่นกับประชาชน 2565 ผู้ร่วม
4 การพัฒนาระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0 หัวหน้า
5 การสำรวจปัญหาการพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลตามกฏหมายเขตตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน