รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางสาวนลินทิพย์ กองคำ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ nalinthip.k@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โซ่อุปทานและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กาแฟ บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การเพิ้มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริิการขนส่งในจังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการขนส่งในจังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ต้นแบบการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทย 2564 นักวิจัยร่วม
2 โซ่อุปทานและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กาแฟ บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาโลจิสติกส์และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
4 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการขนส่งในจังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การเพิ้มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริิการขนส่งในจังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดลำปาง 2556 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน