รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ pincha_t@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การสร้างมาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับกระบวนการผลิตอิฐมอญของวิสาหกิจชุมชนผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแบบใหม่จากวัสดุเชิงประกอบผสมเศษผงหนัง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การออกแบบและพัฒนาวัสดุเชิงประกอบสำหรับผลิตเครื่องประดับจากเศษผงหนัง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ผลกระทบของอุณหภูมิการบ่มต่อกำลังดึงของพอลิเอสเตอร์พอลิเมอร์คอนกรีต 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาคอนกรีตพอลิเมอร์ชนิดใหม่สำหรับ ซ่อมแซมรันเวย์ : ลักษณะเฉพาะของวัสดุและสมบัติเชิงกล 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
6 โครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางความร้อนของมอร์ตาร์ผสมวัสดุพลอยได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 กำลังอัดและการต้านทานคลอไรด์ของปูนซีเมนต์ผสมเถ้าชานอ้อยที่ใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นวัสดุเติมแต่ง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การพัฒนาวัสดุผนังฉนวนกันความร้อนด้วยยางรถยนต์ใช้แล้ว 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การนำแบบหล่อปูนปลาสเตอร์เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เซรามิกในท้องถิ่น มาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตวัสดุก่อผนังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อย 2 การยกระดับกระบวนการผลิตข้าวเกรียบเห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การสร้างมาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับกระบวนการผลิตอิฐมอญของวิสาหกิจชุมชนผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแบบใหม่จากวัสดุเชิงประกอบผสมเศษผงหนัง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 โครงการย่อยที่ 1 : การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพชุมชนการผลิตเครื่องดนตรีขิมตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 แผนงานวิจัย เรื่อง การยกระดับกระบวนการผลิตอิฐมอญโดยใช้ระบบอัตโนมัติและการสร้างมาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงานของวิสาหกิจชุมชนผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
6 การออกแบบและพัฒนาวัสดุเชิงประกอบสำหรับผลิตเครื่องประดับจากเศษผงหนัง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาวัตถุดิบทดแทนดินขาวเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
8 การพัฒนาคอนกรีตพอลิเมอร์ชนิดใหม่สำหรับ ซ่อมแซมรันเวย์ : ลักษณะเฉพาะของวัสดุและสมบัติเชิงกล 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
9 ผลกระทบของอุณหภูมิการบ่มต่อกำลังดึงของพอลิเอสเตอร์พอลิเมอร์คอนกรีต 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การพัฒนาข้อกำหนดเฉพาะระบบอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
11 การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพศูนย์ส่งเสริมสุนทรียะเพื่อผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
12 โครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางความร้อนของมอร์ตาร์ผสมวัสดุพลอยได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การพัฒนาวัสดุผนังฉนวนกันความร้อนด้วยยางรถยนต์ใช้แล้ว 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 กำลังอัดและการต้านทานคลอไรด์ของปูนซีเมนต์ผสมเถ้าชานอ้อยที่ใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นวัสดุเติมแต่ง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
15 การนำแบบหล่อปูนปลาสเตอร์เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เซรามิกในท้องถิ่น มาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตวัสดุก่อผนังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การใช้เถ้าหนักปริมาณสูงในมอร์ต้า : อิทธิพลต่อกำลังอัดและการนำความร้อน 0 หัวหน้า
2 การใช้เถ้าหนักปริมาณสูงในมอร์ต้า : อิทธิพลต่อกำลังอัดและการนำความร้อน 0 หัวหน้า
3 การใช้เถ้าหนักปริมาณสูงในมอร์ต้า : อิทธิพลต่อกำลังอัดและการนำความร้อน 0 หัวหน้า
4 กำลังอัดและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าซังข้าวโพดจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 0 ผู้ร่วม
5 ผลของสารเติมแต่งต่อกำลังอัดและสมบัติทาง กายภาพของมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าชานอ้อย 0 หัวหน้า
6 ผลของสารเติมแต่งต่อกำลังอัดและสมบัติทาง กายภาพของมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าชานอ้อย 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน