รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางสาวเจนจิรา แก้วมณี สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ nanjenjiranan@hotmail.com
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาสมรรถนะเพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานเชิงรุกของบุคคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาสมรรถนะเพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานเชิงรุกของบุคคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้า
2 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน