รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางสาวจารุณี ศรีบุรี สังกัด คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 แนวทางการสื่อสารทางการตลาดให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาตลาดต้นเงิน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 แนวทางการสื่อสารทางการตลาดให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาตลาดต้นเงิน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ภูมิปัญญาจากน้ำผึ้งโพรงดิน สู่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรม ของบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
2 กลไกการเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างมีความสุขของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
3 แนวทางการสื่อสารทางการตลาดให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาตลาดต้นเงิน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 แนวทางการสื่อสารทางการตลาดให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาตลาดต้นเงิน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 คุณภาพการบริการของพนักงานโรงแรมบูติค ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
6 การศึกษาคุณภาพการให้บริการร้านนวดแผนไทยในจังหวังลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน