รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.รัชนี คะระวาด สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ kharawad@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 2 แพลตฟอร์มทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการสอนที่เน้นฐานสมรรถนะสำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการบูรณาการพัธกิจเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม Cluster ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้า
2 โครงการการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา 2560 หัวหน้า