รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ tamonwat@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาผู้ประกอบการเซรามิกระดับครัวเรือนด้วยอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การประดิษฐ์ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านเซรามิกเพื่ออนุรักษ์ผลงานพื้นบ้านของจังหวัดลำปาง สำหรับเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การยกระดับกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 แนวทางการพัฒนาและลักษณะเฉพาะของเคลือบผลึกอุณหภูมิปานกลาง สำหรับโรงงานเซรามิก จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาน้ำยาเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกอุณหภูมิต่ำ สำหรับเตาเผาที่เผาในบรรยากาศออกซิเดชั่น 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 วัสดุปูพื้นชนิดใหม่จากกากอุตสาหกรรมผลิตดินขาว 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชุดโครงการ :การยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนาผู้ประกอบการเซรามิกระดับครัวเรือนด้วยอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาวัตถุดิบทดแทนดินขาวเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
4 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารลำปางและพื้นที่เชื่อมโยง 2564 นักวิจัยร่วม
5 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิกจังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
6 การรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าเซรามิกลำปางด้วยคุณค่าใหม่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น 2564 นักวิจัยร่วม
7 การประดิษฐ์ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านเซรามิกเพื่ออนุรักษ์ผลงานพื้นบ้านของจังหวัดลำปาง สำหรับเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การประเมินศักยภาพการผลิตและคุณภาพของอิฐก่อสร้างสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และอุตสาหกรรมแบบครัวเรือน 2563 นักวิจัยร่วม
9 การยกระดับกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
10 แนวทางการพัฒนาและลักษณะเฉพาะของเคลือบผลึกอุณหภูมิปานกลาง สำหรับโรงงานเซรามิก จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 การศึกษาแนวทางในการสร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
12 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับภาวะสุขภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 2561 นักวิจัยร่วม
13 การพัฒนาน้ำยาเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกอุณหภูมิต่ำ สำหรับเตาเผาที่เผาในบรรยากาศออกซิเดชั่น 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 วัสดุปูพื้นชนิดใหม่จากกากอุตสาหกรรมผลิตดินขาว 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
15 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสำหรับเนื้อดินไฟต่ำร่วมกับกลุ่มผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 The comparison of physical and mechanical properties of red clay for clay brick production 0 ผู้ร่วม
2 แนวทางการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต เซรามิก เพื่อลดปัญหาของเสียภายในโรงงาน กรณีศึกษา ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิก ขนาดเล็ก ในจังหวัดลำปางที่เข้าร่วมโครงการ พี่เลี้ยงน้อง 2 0 ผู้ร่วม
3 ลูกแพร์ 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน